АБВ
Pesenok.ru
 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ж
 • З
 • И
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Э
 • Ю
 • Я
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #
 • Текст песни Чоткий Паца - Скандальный компромат на Вальцмена

  Исполнитель: Чоткий Паца
  Название песни: Скандальный компромат на Вальцмена
  Дата добавления: 03.08.2017 | 09:15:55
  Просмотров: 7
  0 чел. считают текст песни верным
  0 чел. считают текст песни неверным
  На этой странице находится текст песни Чоткий Паца - Скандальный компромат на Вальцмена, а также перевод песни и видео или клип.
  Г: Привіт, чоткі підписники! К: Не всі ж ще підписались
  Г: Я спеціально так сказав, шоб вони не вагались)
  Т: Гріша, шо з ліцом? Тебе шо побили?
  Г: Не всім довподоби наші чоткі новини!

  Т: Без зайвих слів, бо холодно, будем починать
  Гріша, пропоную, першу новость зачитать!
  Г: Гавно вопрос! К: Не надо Г: Костя, строго не суді:
  Янукович осьо дав показання у суді!

  Т: Скільки вивіз, поцупив, коли був при владі?
  …..ручний кладью
  К: Великі руки у хлопчини- нікуди не дєнєшся
  … Назад не вернешся

  Г: А договір з Європою зірвався по чиїй вині?
  ….мені
  А зря чи не зря не підписав ти ту угоду?
  33.04 - наверное правильно было бы задать этот вопрос украинскому народу

  К: Підписав би договор-ізбєжал страстєй накал
  ….рука
  Т: Хто дав Беркуту приказ на Майдані бить дітей?
  …..людей (вставити емо в монтажі)

  Г: Когось з конкурентів вам вдалося прибрать,
  А другіх? А других...тихо закопать
  Т: Бог з тим Яником, народ як? Пенсії, зарплати тощо
  ….вдвічі дорожча

  А сама главна новина минулого тижня
  К:Компромат на Порошенко розкопали дивовижний
  Г: Вдалось Оніщенко втекти, правдорубом тіпа вийти
  Каже Порох депутатів підкупав- не вірте!

  К: Підкупать, як каже співачка Айова
  ….рискованно
  Покупать голоси, хіба таке пройде?
  К:Пройде. Т: Чому?...хвойди

  К:Оніщенко той каже: Порошенко дуже треба
  Людей своїх кругом поставить власть подмять під себе
  Т: До добра не доведе це, експєрт каже слушно
  Шоб понять куди веде це…...не Нужно

  Г: СРСРа хочуть позбутись на словах
  Г: А 5.32 - радянський союз не в документі і не в біловезбкій пущі, радянсьий союз в головах

  К: Щоб срєдь бєла дня у Раді взятки давали
  Як говорить Надя….не за те воювали

  К: У відставку після цього хтось подав би- Т: нормас
  ...це не про нас
  Я те прошу, це нормально, це ж уже не в перший раз
  К: Хоча б стидно щоб було-Це тоже не про нас

  Г: А ще кажуть Порошенко Сєню раньше уніжав
  Кажуть, він тоді навмисно його рейтинг поніжав
  Т: Було б шо поніжати.. Яценюк жучіла тей ще
  Його рейтинг 3 процента 0.48 - сьогодні це в 4 рази менше

  Г: А ти шо думаєш про президента?
  Напиши під відосом нам свого комэнта!

  К: А зараз без шуток, любі українці
  5 поліцейських наших були вбиті в перестрілці
  Г: В перестрілці з бандитами якоїсь мережі?
  К: В перестрілці між собою 0.23 - це виходить за всі межі

  Т: Як могло це статись? чиєї наслідок діяльності?
  А виновні? 1.30 - будуть стовідсотково притягнуті до відповідальності
  К: Зараз стіки пліток, дискусії жваві
  1.04 - це все є ознакою хаосу та корупції в державі

  Г: Ну шо вона каже? Це просто спекуляція
  0.20 - я закликаю не використовувати ці трагічні подія для того шоби влаштовувати розібрки і дестабілізовувати політичну ситуацію
  Т: Тож нехай комісія розбереться нині
  0.02 - просто шкодА, це просто трагічно, шо таке відбувається в Україні

  К: А ще по актуалу, якшо ви не знали
  Провели ми ракєтні учєнія - 43.29 -Вау!
  Т: Но Путін недовлєн - тіпа шось йому мєшає
  тепер його Гєнштаб нам ударом угрожає

  Г: І он така заявочка, осьо оказується
  0.53 - граница России нигде не заканчивается
  К: Права Савченко була, почті афорізм
  0.15 - в нас стратегічний ворог є один це російський імперіалізм

  Т: А якшо Путін прийде на нашу Батьківщину?
  0.16 - я тебе кончу за Україну
  Г: Олєг, знов за своє, ми не такого хочемо!
  хто попре на Україну 5.07 - ми їх зразу кончемо

  А коли безвіз? К: у січні! Т: знову опаздуем?
  4/38 - на мій погляд це питання навіть в чомусь образливе
  К: Поправкой до закону займаются зміною
  К: Европа 4.19 - і досі не знає і уявити собі не може що робити з Україною

  Г: “Європа, безвіз, почекайте, ще рано…”
  Став лайк якшо тоже устал від обіцянок

  Т: а шо там в тій Європі, зачєм туди всі ломляться?
  К: В Амстердамі осьо можна 4.50-с девчонками познакомиться
  Г: і як часто ти с дєвчонками на вулиці?... Т: понятно
  42.34 - каждое утро, если погода хорошая тока, когда дождь не очень приятно

  Т: Які дівчата, не вдуплив я, хто вони такі?
  2.00 -
  це простітуткі, на яких пробу немає де ставити. от хто вони такі
  Г: Знаєш, той безвіз, той Трамп і Обама
  я так довго чекав, шо вже 56.35 - мне стало по барабану
  G: Hi, some followers! K: Not all have yet to subscribe
  D: I specifically said that they were not hesitant)
  T: Grisha, what's up with Lyzom? Have you been beaten?
  G: Not everyone likes our news!

  T: No extra words, because it's cold, we'll start
  Grisha, I propose, read the first news!
  G: Gavno question! K: Do not need T: Kostya, strictly not a trial:
  Yanukovych testified in court!

  T: How much was you leaving, thirsty when you were in power?
  ... ..the hand luggage
  K: Big hands in the boy - nowhere you go
  ... Back you will not be back

  G: And the contract with Europe broke out for which wine?
  ….to me
  Was it in vain did you sign that agreement?
  33.04 - it would probably be correct to ask this question to the Ukrainian people

  K: I would sign the contract, and exhale passionate heat
  ….hand
  T: Who gave Berkut an order to beat children on the Maidan?
  ... ..people (insert emo in the assembly)

  G: Some of the competitors you managed to pick up,
  And the other ones? And others ... quietly bury
  T: God with that Jain, how is the people? Pensions, salaries, etc.
  ... twice more expensive

  And the most important news last week
  K: Compromising on Poroshenko has been amazing
  G: It was possible to get Onishchenko to escape, the truth is to come out
  Says the Powder of Deputies Bribed - Do not Believe!

  K: Bite, as the singer of Iowa says
  ... risky
  Buy voices, is this going to happen?
  K: Come on. T: Why?

  K: Onishchenko says: Poroshenko is very necessary
  Put their people around them to put pressure on them
  T: To good do not prove it, the expert says it is right
  Shob to understand where it leads ... ... not necessary

  G: The USSR want to get rid of the words
  G: And 5.32 - the Soviet Union is not in the document and not in the whitewashing forest, the Soviet Union in its heads

  K: In order to be bitter for a day, the bribes were given to the Council
  As Nadya says ... they did not fight for that

  K: In retirement after that somebody applied bi-T: norm
  ... it's not about us
  I ask them, this is normal, this is not the first time
  K: While it's so cool to be-It's not about us either

  G: And yet they say Poroshenko Sen formerly united
  They say he deliberately lowered his rating
  T: It would have been nice to throw it. Yatsenyuk screwed her up again
  His rating is 3 percent 0.48 - today it is 4 times less

  G: Do you think about the president?
  Write us your coment!

  K: And now no jokes, dear Ukrainians
  5 of our policemen were killed in a shootout
  G: In a shootout with bandits of a network?
  K: In a shootout with each other 0.23 - it goes beyond all limits

  T: How could this be? Whose consequence of activity?
  Are you guilty? 1.30 will be fully prosecuted
  K: Now the gossip is loud, the discussions are lively
  1.04 is all a sign of chaos and corruption in the state

  G: Well, is she saying? It's just speculation
  0.20 - I urge you not to use this tragic event for the purpose of organizing spooks and destabilizing the political situation
  T: So let the commission figure out now
  0.02 - just harm, it's just tragic that this is happening in Ukraine

  K: And on the actual thing, as you did not know
  We conducted a science education - 43.29 -Wa!
  T: But Putin is not happy - he's a little dumb
  Now his Genshtab threatens us with a blow

  G: And he is such a statement, this is what happens
  0.53 - the border of Russia does not end there
  K: Savchenko's rights were, post amorphous
  0.15 - there is one strategic enemy in Russia that is Russian imperialism

  T: What if Putin comes to our homeland?
  0.16 - I'll finish you for Ukraine
  G: Oleg, again for his own, we do not want that!
  Who will come to Ukraine 5.07 - we will conclude them immediately

  And when you are free? K: In January! T: are we late?
  4/38 - in my opinion, this question is even in some way abusive
  K: Amendments to the law are subject to change
  K: Europe 4.19 - and still does not know and can not imagine what to do with Ukraine

  G: "Europe is free, wait, it's too early ..."
  Became a lucky you too are tired of promises

  T: What is there in Europe, all burst there?
  K: In Amsterdam, you can get an ounce of 4.50-girls
  G: and how often do you with girls in the street? ... T: it's understandable
  42.34 - every morning, if the weather is good, when the rain is not very pleasant

  T: What girls do I do not inflate, who are they?
  2.00 -
  These are simple tits on which there is no trial where to put. Who they are
  G: You know, he is missing, that's Trump and Obama
  I've been waiting so long that it's already 56.35 - I got on the drum

  Скачать

  Смотрите также:

  Все тексты Чоткий Паца >>>

  О чем песня Чоткий Паца - Скандальный компромат на Вальцмена?

  Отправить
  Верный ли текст песни?
  ДаНет